Hướng dẫn thi

Cách thức tham gia dự thi

a) Bước 1: Người tham gia dự thi truy cập theo địa chỉ website:

http://thitructuyen.bacgiang.gov.vn

b) Bước 2: Đăng nhập tài khoản dự thi đã được đăng ký (Hoặc vào "Đăng ký tài khoản"tài khoản nếu bạn chưa đăng ký).

c) Bước 3: Sau khi đăng nhập, người tham gia dự thi bấm vào nút “Làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (người dự thi cho là đúng) trong số các phương án do Ban Tổ chức đưa ra. Sau mỗi câu trả lời, người tham gia dự thi phải bấm vào nút “Lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi tiếp theo. Trường hợp muốn sửa đổi đáp án thì người tham gia dự thi quay lại câu hỏi cần sửa đổi đáp án, chọn lại đáp án và bấm vào nút “Lưu đáp án”.

d) Bước 4: Dự đoán kết quả: Sau khi kết thúc phần trả lời các câu hỏi, người tham gia dự thi thực hiện trả lời câu hỏi phụ:“Theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi?”.

đ) Bước 5: Sau khi trả lời các câu hỏi, để hoàn thành bài thi, người tham gia dự thi bấm vào nút “Kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi. Kết quả làm bài thi và số dự đoán của người dự thi được chuyển về cơ sở dữ liệu của Hệ thống.

- Trường hợp người dự thi không bấm nút "Kết thúc bài thi" thì khi hết thời gian làm bài thi, Hệ thống tự động lưu kết quả bài thi.

- Trường hợp hết thời gian làm bài thi, người dự thi chưa hoàn thành xong bài thi thì Hệ thống tự động dừng phần làm bài của người dự thi và thông báo “Hết thời gian làm bài thi”. Số dự đoán của bài thi (câu hỏi phụ) sẽ được mặc định bằng 0 (không).

* Lưu ý: Người tham gia dự thi được sử dụng 01 tài khoản để tham gia thi nhiều lần (không giới hạn số lần dự thi); Hệ thống sẽ lựa chọn 01 bài dự thi có kết quả cao nhất trong số các bài thi để xét thưởng. Hệ thống cho phép thí sinh được thi thử trước khi bắt đầu làm bài thi chính thức.